Warunkiem podania wyceny jest przesłanie wyroku lub pełnej dokumentacji czyli faktura, wyrok sądowy, umowy pożyczki oraz inne dokumenty potwierdzające istnienie roszczenia.

ZGŁASZANIE WIERZYTELNOŚCI DO SYNDYKA

ZGŁASZANIE WIERZYTELNOŚCI DO SYNDYKA | WYMOGI FORMALNE

postępowanie upadłościowe to nic innego jak zaspokojenie wszystkich wierzycieli w ramach jednego postępowania Sądowego. W przypadku upadłości likwidacyjnej, wszyscy wierzyciele uzyskują zaspokojenie z likwidowanego majątku. zaś w przypadku upadłości z możliwością zawarcia układu, zaspokojenie wierzycieli następuje w drodze zawartego układu. Niezależnie od trybu postępowania upadłościowego. Natomiast koniecznym jest wzięcie udziału w postępowaniu upadłościowym i zgłoszenie wierzytelności przez wierzyciela.

Zgłoszenie wierzytelności jest jedną z form dochodzenia roszczeń i stanowi odpowiednik pozwu w postępowaniu cywilnym. Więc w pierwszej kolejności powinno zostać potraktowane, jak pozew, oraz określone przepisami prawa i wymogami formalnymi.

Przede wszystkim zgłoszenie wierzytelności powinno odpowiadać odpowiednim wymogom określonym w art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego, a więc MUSI ZAWIERAĆ:

1. Oznaczenie komisarza oraz sądu, do którego jest kierowane (bezskutecznym będzie dokonanie zgłoszenia do rąk syndyka, zarządcy, albo nadzorcy sądowego),
2. oznaczenie sprawy upadłościowej oraz wskazanie sygnatury akt sprawy,
3. wskazanie upadłego wraz z jego siedzibą,
4. oznaczenie rodzaju pisma, oraz wykazanie, że jest to zgłoszenie wierzytelności,
5. uzasadnienie,
6. podpis,
7. wymienienie załączników.

Ponadto szczególne wymogi i treści zgłoszenia wierzytelności przewidziane są w art. 239 i 240 ustawy o Prawie Upadłościowym i Naprawczym. Zgodnie z tą ustawą:

1. zgłoszenie wierzytelności powinno być w dwóch egzemplarzach,
2. do zgłoszenia należy dołączyć oryginały lub notarialnie poświadczone odpisy dokumentów potwierdzające istnienie roszczenie.

Odpisy dokumentów może poświadczyć za zgodność z oryginałem również radca prawny – występujący jako pełnomocnik profesjonalny wierzyciela w postępowaniu upadłościowym lub składający w jego imieniu zgłoszenie wierzytelności.

Wierzyciel w swoim zgłoszeniu musi podać !!!!

1. imię oraz nazwisko lub też nazwę firmy i odpowiednio co do miejsca zamieszkania lub siedzibę;
2. określenie wierzytelności wraz z należnościami i odsetkami wartość oraz dowody stwierdzające istnienie wierzytelności;
3. wybór kategorii do której wierzytelność ma być zaliczana w tym wypadku z kategorii oznaczonych w art. 342 P.U.N;
4. zabezpieczenia związane z wierzytelnością oraz oświadczenie wierzyciela, w jakiej sumie wierzytelność nie będzie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia;
5. w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest już dłużnikiem osobistym, a przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
6. stan sprawy, jeżeli do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne;
7. jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj;

Określając wierzytelność należy wskazać przede wszystkim jej wysokość oraz podstawę faktyczną. Określić należy kwotę kapitału głównego, odsetek i kosztów, jeżeli Ci przysługują. Co do zasady wyrażonej w art. 92 P.N.U.  odsetki należą się jedynie do dnia ogłoszenia upadłości.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI. NAPISZ JAK MOŻEMY CI POMÓC.

demo-attachment-113-Path-1610
Oceń stronę
Shopping Basket